Tematyka badawcza Pracowni Ekofizjologii Roślin Morskich

Izolacja z wód bałtyckich szczepów glonów z różnych grup taksonomicznych i utrzymywanie ich w monogatunkowych kulturach w Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) w celu lepszego poznania i zachowania bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

Charakterystyka właściwości autekologicznych i ekofizjologicznych glonów z kolekcji CCBA.

Wykorzystanie mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do poznania budowy morfologicznej bałtyckich mikroglonów.

Zastosowanie metod genetycznych w odniesieniu do bałtyckich glonów, w celu lepszego udokumentowania ich taksonomii i filogenezy, poprzez analizę takich fragmentów kwasów nukleinowych jak SSU rDNA, LSU rDNA czy ITS1,2.

Pomiar tempa fotosyntezy (mikrorespirometr i elektroda tlenowa), fluorescencji PAM oraz wyznaczanie krzywych świetlnych fotosyntezy i analiza zawartości barwników fotosyntetycznych (HPLC) w celu opisania mechanizmów fotoadaptacyjnych glonów.

Ocena oddziaływania czynników środowiskowych i ich interakcji w doświadczeniach czynnikowych na tempo wzrostu glonów, przebieg fotosyntezy oraz produkcję barwników fotosyntetycznych i produkcję pierwotną glonów bałtyckich.

Taksonomiczna i ekofizjologiczna charakterystyka okrzemek bentosowych z równi międzypływowej Zatoki Marennes-Oléron (Atlantyk) oraz bezpływowej Zatoki Gdańskiej (Bałtyk).

Ocena oddziaływania wysokich natężeń promieniowania PAR oraz promieniowania UV na wzrost i fotoadaptacje bałtyckich okrzemek i sinic w eksperymentach semilaboratoryjnych.

Charakterystyka mikroglonów bałtyckich pochodzących z kolekcji CCBA w aspekcie ich wykorzystania jako gatunki wskaźnikowe stanu środowiska naturalnego.

Zastosowanie testów glonowych do oceny toksycznego oddziaływania różnych związków pochodzenia antropogenicznego, ksenobiotyków takich jak ciecze jonowe (ILs) czy perfluorowane związki alifatyczne (PFAS).

Wykorzystanie bałtyckich makrofitów do oceny zawartości metali ciężkich oraz radionuklidów 40K i 137Cs w wodach przybrzeżnych Bałtyku Płd.

Wpływ zasolenia na kumulację metali ciężkich w bałtyckich zielenicach bentosowych.

Ocena oddziaływania różnych czynników środowiskowych na występowanie form teratologicznych u okrzemek.

Mechanizmy adaptacji i tolerancja na zmieniające się zasolenie glonów bałtyckich z kolekcji CCBA.

Identyfikacja i poznanie oddziaływań allelopatycznych sinic i glonów bałtyckich

Charakterystyka ekofizjologiczna pikoplanktonowych sinic z rodzaju Synechococcus


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 Today Friday, 28 February 28 29
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)